คณะอนุกรรมการทั่วไป (มาตรา 11)
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ(แทนครบวาระ)
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษากรณีร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์และระบบบอกรับเป็นสมาชิก
  •  

    para