ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2560

เรื่อง: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า

..Click..

 *ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการศึกษาพิเศษ

Download ใบสมัครที่นี้