โครงสร้างเว็บไซต์
หน้าหลัก
รู้จัก OTCC
     • สารจากเลขาธิการ
     • วิสัยทัศน์ (Vision)
     • ความเป็นมา
     • โครงสร้างองค์กร
         – คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
         - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
         - คณะอนุกรรมการทั่วไป (มาตรา 11)
         - คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (มาตรา 12)
         - คณะอนุกรรมการสอบสวน (มาตรา 14)
     • ภารกิจและอำนาจหน้าที่
     • รายงานผลการดำเนินงาน
     • ทำเนียบสขค.
กฎหมาย
     • สาระสำคัญของกฎหมาย
     • พระราชบัญญัติ
     • กฎกระทรวง
     • คำสั่ง
     • ประกาศ
     • ระเบียบ
     • แนวปฏิบัติ
     • แบบ
เรื่องร้องเรียน
     • สถิติเรื่องร้องเรียน
     • สรุปเรื่องร้องเรียน
     • กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
     • แนะนำการร้องเรียน
กิจกรรม
     • การเสริมสร้างความรู้
     • ความร่วมมือ
     • การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
     • ข่าวแถลง
ติดต่อเรา