คุณพึงพอใจในรูปแบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าระดับไหน ?
ความพึงพอใจของการบริการของสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ?