อำนาจการแข่งขันสำนักงาน

 1. ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
 2. กำหนดระเบียบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 3. ติดตามความเคลื่อนไหวและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจแลtรายงานต่อคณะกรรมการฯ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจรวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการป้องกัน
  การใช้อำนาจเหนือตลาดการรวมธุรกิจ การลด และการจำกัดการแข่งขัน
 5. รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542
 7. ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการ
  พิจารณาอุทธรณ์หรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมอบหมาย

อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่

 1. มีหนังสือเรียกบุคคมาให้ข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสาร
 2. ตรวจสอบ
 3. ตรวจค้น และยึดพยานหลักฐาน หรือทรัพย์สิน
 4. เก็บหรือนำสินค้าไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์
 5. อายัดเอกสาร หลักฐาน
 6. จับกุมผู้กระทำความผิด