ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ประกาศอื่นๆ

หมายเหตุ : อาศัยบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

มาตรา 92  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ