คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์

  • คำสั่งที่ 788/2560 เรื่องให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นการชั่วคราว
    ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

คำสั่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า