คำสั่งกรมการค้าภายใน

 • คำสั่งที่ 169-2559 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
 • คำสั่งที่ 137-2551 ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 47-2546 แต่งตั้งคณะทำงานทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้า
 • คำสั่งที่ 133-2545 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์
 • คำสั่งที่ 194-2543 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • คำสั่งที่ 123-2543 ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการ

 • คำสั่งกระทรวงพาณิชย์

 • คำสั่งที่ 481-2551 แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมการค้าภายใน
 • คำสั่งที่ 310-2549 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ พิจารณา กำหนดรูปแบบ วิธีการในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง
 • คำสั่งที่ 276-2549 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
 • คำสั่งที่ 277-2547 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • คำสั่งที่ 1-2558 การกำหนดหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 • คำสั่งที่ 1-2543 การกำหนดหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 • คำสั่งที่ 2-2543 การกำหนดรหัสพยัญชนะของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและเลขประจำหน่วยงานในสำนักงานฯ