องค์กรระหว่างประเทศ

  • ภารกิจระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
  • รวมสรุปผลการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงปม 2557

ผู้ประกอบธรุกิจ

  • การบรรยายให้ความรู้แก่องค์กรเอกชน