แบบคำขออนุญาต
- แบบแจ้งการรวมธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งผลการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561
 Download

- แบบคำขออนุญาตรวมธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561 (ใหม่) Download