•     พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 (เต็มฉบับ) (ภาษาไทย)


•     COMPETTITION ACT, B.E.2542 (1999)