otcc-man-1

หมายเหตุ อาศัยบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

  • มาตรา 87 ให้อธิบดีกรมการค้าภายในปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
    ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแต่งตั้งเลขาธิการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขัน
    ทางการค้าครั้งแรก
  • มาตรา 88 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ข้าราชการ
    ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นการชั่วคราวไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสองปี โดยให้ได้
    รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม