แบบฟอร์ม
  • บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
  • เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาติกระทำการตกลงร่วมกันผูกขาด ลดหรือจำกัดการแข่งขัน