คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (มาตรา 12)
•      การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทรธ์
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการกำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด-2554
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการกำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด-2555
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการกำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด-2556
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการจัดทำแนวปฎิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้่าส่งค้าปลีก (ฉบับที่2)
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (ที่ร้องเรียน)
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (แทนครบวาระ)
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสทธิ์
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์(ฉบับที่ 2)
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจยารักษาโรค
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจรถจักรยานยนต์
•      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจสุราและเบียร์

 

para