สถาบันการศึกษา

การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) โดยมีการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 1. การจัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้า (MOU)”กับสถาบันการศึกษาที่สำคัญในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
 • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ศูนย์บริการวิชาการ/คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • สนันสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก่นิสิตนักศึกษา
 • สนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัยของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษา
 • รับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
 • จัดวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา
 • ร่วมเผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 1. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา”เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกรณีศึกษาของต่างประเทศที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจอีกด้วย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า อันนำไปสู่การร่วมสอดส่องดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือการปฏิบัติทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยที่ผ่านมีการจัดสัมมนาดังกล่าวให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ เป็นต้น
 2. การผลักดันให้สถาบันการศึกษามีการพิจารณา “ปรับโครงสร้างหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป การดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมแก่นิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นอนุชนรุ่นใหม่ที่จะออกไปประกอบธุรกิจทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่บรรจุกฎหมายแข่งขันทางการค้าอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามข้างต้น เป็นการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้า (Competition Culture) ที่เสรีและเป็นธรรมของประเทศไทยต่อไป