637_chart8-page-001

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดที่ผ่านมา อดีต – ปัจจุบัน

•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 1 
•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 2
•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 3
•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 4
•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 5
•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 6
•      คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดที่ 7

 

para