นางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมการอบรม Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)

4-7-03-62-980