pr1-01

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขัทางการค้า

2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า

3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม