สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ฉบับ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 6 ฉบับที่มีการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอานวยการหรือการจัดการที่เป็นการรวมธุรกิจ พ.ศ. ….
  2. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งผลการรวมธุรกิจ พ.ศ. ….
  3. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ พ.ศ. ….
  4. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด พ.ศ. ….
  5. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ หรือนาสินค้าไปเป็นตัวอย่าง พ.ศ. ….
  6. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน และแนวทางการพิจารณาจานวนเงินค่าปรับเปรียบเทียบ พ.ศ. ….

ทั้งนี้ หากทุกท่านมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองทั้ง 6 ฉบับเพิ่มเติม สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ผ่าน www.otcc.or.th โดยช่องทางออนไลน์ เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 25 ก.ย. 61 และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02 507 5880 – 81

1 2 3
 4  14  19
 26  29  30
 5  6  7
 9  12  11
 10  13  15
 16  17  18
 24  23  21
 31  28  20
 27  20  22