1. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกำหนดระยะเวลาในการคัดค้านผู้สมัคร

2. รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าแสดงความรู้และวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสรรหา (ใหม่)