เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมนูญทางการค้า…ในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร” ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาตามโครงการเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ (ล้ง) เกษตรกร สหกรณ์ และผู้รวบรวมในพื้นที่  โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) และกรมการค้าภายในจัดสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา  รวม 250 คน ประกอบด้วย เกษตรกร สหกรณ์ ผู้รวบรวม ผู้ประกอบธุรกิจการค้าผลไม้ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการป้องปราม มิให้เกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกตลาดทั้งในระบบตลาดกลางและตลาดพันธสัญญา (ตลาดข้อตกลง) ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการยกร่างสัญญามาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีความเป็นกลาง-เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนได้เชิญตัวแทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก (World Tropical Fruit Trading Nation) ภายใต้ Thailand 4.0 จึงมั่นใจว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกษตรกรได้ตื่นตัวในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนในการจำหน่ายผลผลิต โดยใช้ประโยชน์จากระบบและกลไกตลาดต่างๆ ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริม และในฝั่งผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับทราบว่าพฤติกรรมใดที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อจะได้ระมัดระวังการประกอบธุรกิจอันจะส่งผลดีต่อการค้าผลไม้ในฤดูกาลผลิตที่จะถึงนี้ และการจัดสัมมนาในรูปแบบนี้จะได้ขยายผลไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย

——————————————