Presentation1

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
และฝ่ายเผยแพร่ความรู้และการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560ให้แก่ นักกฏหมายและฝ่ายจัดซื้อ
ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาราชดำริ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 60 คน