ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง Oline..

banner goofle-01

 Download ร่างกฎหมายลำดับรอง

1. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด click

2. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการ  click

3. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด click

4. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำร่วมกันของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด พ.ศ. ….” click

5. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำอันเป็นผลเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น click

6. ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการทำนิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศที่ผูกขาดหรือจำกัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม click

 

 

ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น  คลิ๊ก