สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า “OTCC” เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี และเป็นธรรม