ชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

           ชุดรายการ “กฎหมาย i love you” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช(STOU Channel) Facebook Live STOU Channel และช่องทาง Competition Friend by OTCC

                                          1. วันจันทร์ที่ 16 เม.ย.2561 รายการที่ 4 “พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560″ เวลา  17.00-17.30 น.

                                          2. วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 รายการที่ 5 “การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” เวลา  17.00-17.30 น