รายการ “มองรัฐสภา” สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

สัมภาษณ์เรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่” ทางรายการ “มองรัฐสภา” สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560