Doc1_Page_1Doc1_Page_2

download   เอกสารประกอบการประชุม

1. เอกสารประกอบการเสวนา

2. Presentation อ.เด่นเดือน นิคมบริรักษ์

3. บอร์ด ความรู้พฤติกรรมต้องห้ามตาม พรบ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

4. เอกสารประกอบการเสวนา  ภาคภาษาอังกฤษ (English version)