|           
Print
OTCC ให้คำปรึกษา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนำคณะผู้แทนเข้าหารือ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า … [อ่านต่อ]

1-01
บรรยายให้ความรู้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำริ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และฝ่ายเผยแพร่ความรู้และการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า…[อ่านต่อ]

Print
Improve Presentation Skill By Infographic

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายวัฒนศักย ์เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ทักษะการนำเสนองาน…โดยใช้ Infographic” ให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า…[อ่านต่อ]

Untitled-2-01
กฎหมายเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมด้วย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ : ประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่ภายใต้เขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ” …[อ่านต่อ]

Print
Print
บทบาทของศาลต่างประเทศ และศาลไทยในการบังคับใช้กฎหมายฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของศาลต่างประเทศ และศาลไทยในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า…[อ่านต่อ]

Print
การใช้ Infographic สำหรับงานสืบสวนในการนำเสนอรายงาน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายให้ความรู้ในวิชา “การใช้ Infographic สำหรับงานสืบสวนในการนำเสนอรายงาน” …[อ่านต่อ]

Print
การประชุมรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ด้านการป้องกันการผูกขาดและการค้าไม่เป็นธรรมและการดำเนินคดี ที่มีนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ฉบับ … [อ่าานต่อ]

ข่าวอัพเดทfirstpage

Untitled Document