|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
inter Law
ความเป็นสากลของกฎหมายแข่งขันทางการค้า ฉบับ พ.ศ. 2560

ภาพรวมของความเป็นสากล(International Standard) ของกฏหมายแข่งขันทางการค้า ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 

overall
ภาพรวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า[ฉบับ พ.ศ. 2560]

ประเด็นสำคัญๆ ในกฏหมายแข่งขันทางการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2560

51-page-001
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 51 “ปรับปรุงงานตรวจสอบและปฏิบัติการ “

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการกำกับดูแลด้านการแข่งขัยนทางการค้าโดย UNCTAD ..

faq-act
คำถามสำคัญที่พบบ่อย : การแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

คำถามเกี่ยวกับ การแก้ไข พรบ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ทำไม่จึงต้องปรับปรุง อะไรคือประเด็นสำคัญในการปรับปรุง

50_Page_1
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 50 “การสืบสวน” ศาสตร์และศิลป์ เพื่อดำรงความเป็นธรรมทางการค้า

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติต้องห้ามตามมาตรา 25-29 ต้องได้รับโทษ…

49_Page_header
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 49 เยี่ยมมอง กฎหมายแข่งขัน เวียดนาม

ปัจจุบันสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว และพม่า ต่างมีกฎหมาย…

48
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 48 “องค์กรอิสระ” ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ตามที่ “ร่าง” พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ…. ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แล้ว และขณะนี้ อยู่ในกระบวนการ….

home
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 47 ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีอำนาจต่อรองในการซื้อ และมีกำลังซื้อสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค ….

Untitled Document