|           
2-01
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : บจ.พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญจากบริษัท บริษัท พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย)… [อ่านต่อ]

Untitled-2-01
เลขาธิการ กขค. มอบนโยบายด้านการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันทางการค้า ให้แก่ พนักงานของ สขค. … [อ่านต่อ]

1-01
การใช้ infographic สำหรับงานสืบสวน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน (ช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯ) ได้รับเชิญจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ให้บรรยายในหัวข้อ…[อ่านต่อ]

zero corruption-01
OTCC ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ…[อ่านต่อ]

hearing-01
การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ฉบับ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 …[อ่านต่อ]

bali
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดสัมมนาโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมำณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 …[อ่านต่อ]

bali
การประชุมระดับผู้บริหารองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า และการประชุมวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้บริหารขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ …[อ่านต่อ]

222-01
ร่วมหารือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือประเด็นการกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้า กับ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข่าวอัพเดท



firstpage

Untitled Document